holzbaumverlag.at

Domain rank for holzbaumverlag.at

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 7.52 7.69 7.17
2017-11-15 7.51 -0.01 arrow_drop_down 7.80 0.11 arrow_drop_up 6.92 -0.25 arrow_drop_down
2018-02-27 8.02 0.51 arrow_drop_up 8.45 0.65 arrow_drop_up 7.16 0.24 arrow_drop_up
2018-05-04 7.67 -0.35 arrow_drop_down 7.85 -0.60 arrow_drop_down 7.31 0.15 arrow_drop_up
2018-08-08 7.75 0.08 arrow_drop_up 8.12 0.27 arrow_drop_up 7.00 -0.31 arrow_drop_down
2018-11-07 7.61 -0.14 arrow_drop_down 7.77 -0.35 arrow_drop_down 7.31 0.31 arrow_drop_up
2019-02-05 7.87 0.26 arrow_drop_up 8.01 0.24 arrow_drop_up 7.60 0.29 arrow_drop_up
2019-05-07 7.74 -0.13 arrow_drop_down 7.59 -0.42 arrow_drop_down 8.06 0.46 arrow_drop_up
2019-08-07 7.72 -0.02 arrow_drop_down 7.59 0.00 remove 7.99 -0.07 arrow_drop_down
2019-11-11 7.85 0.13 arrow_drop_up 7.69 0.10 arrow_drop_up 8.18 0.19 arrow_drop_up
2020-02-10 7.39 -0.46 arrow_drop_down 6.82 -0.87 arrow_drop_down 8.53 0.35 arrow_drop_up
2020-06-16 7.68 0.29 arrow_drop_up 7.31 0.49 arrow_drop_up 8.43 -0.10 arrow_drop_down

Position of holzbaumverlag.at compared to other dot at domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 8,810 16,816 13,700
2017-11-15 9,540 -730 arrow_drop_down 15,209 1,607 arrow_drop_up 14,683 -983 arrow_drop_down
2018-02-27 6,777 2,763 arrow_drop_up 9,714 5,495 arrow_drop_up 12,650 2,033 arrow_drop_up
2018-05-04 8,963 -2,186 arrow_drop_down 14,686 -4,972 arrow_drop_down 12,095 555 arrow_drop_up
2018-08-08 8,568 395 arrow_drop_up 12,628 2,058 arrow_drop_up 14,942 -2,847 arrow_drop_down
2018-11-07 9,360 -792 arrow_drop_down 15,385 -2,757 arrow_drop_down 12,659 2,283 arrow_drop_up
2019-02-05 8,518 842 arrow_drop_up 14,209 1,176 arrow_drop_up 11,475 1,184 arrow_drop_up
2019-05-07 9,059 -541 arrow_drop_down 16,444 -2,235 arrow_drop_down 9,236 2,239 arrow_drop_up
2019-08-07 8,328 731 arrow_drop_up 14,917 1,527 arrow_drop_up 9,366 -130 arrow_drop_down
2019-11-11 7,370 958 arrow_drop_up 13,692 1,225 arrow_drop_up 8,470 896 arrow_drop_up
2020-02-10 9,589 -2,219 arrow_drop_down 20,818 -7,126 arrow_drop_down 7,459 1,011 arrow_drop_up
2020-06-16 8,241 1,348 arrow_drop_up 16,986 3,832 arrow_drop_up 8,032 -573 arrow_drop_down

Search trend for holzbaumverlag